Hemsidan har legat nere under en lång tid men vi hoppas komma igång igen inom kort

Comments 27 019 Kommentarer »

19/5 2010, kl. 18:00 (styrelsen) och 19:00 (öppet möte) i Jormvattnet

Agenda

§1 Mötets Öppnande

§2 Föregående protokoll

§3 Uppföljning av beslut och punkter från förra mötet
     Mobilisering i Frostviken·
     Frostviksfjäll – samarbete med Forum 
     Observatorie- och planetarie gruppens organisering
     Skylift
     Destination Södra Lappland

§4 Information / frågor mm från varje representerat område

§5 Status i pågående projekt
     Gränsprojektet
     Observatoriet
     Leaderprojektet

§6 Forums ekonomi

§7 Övriga frågor·

§8 Avslutning med kaffe och avrundning

Comments 32 048 Kommentarer »

Forum Frostviken ( FF ) styrelse utgörs av valda representanter från byar och organisationer i Frostviken. Strömsunds kommun har 1 plats.
Själva grundtanken med FF är att vara just en samlingsplats för idéer, tankar, viljor och aktiviteter  för en långsiktig och hållbar utveckling 
av vårt lokalsamhälle.
Allt sedan kommunsammanslagningen har, först Frostviksfjäll och sedan Forum, haft karaktären av samhällsföreningar 
i avsaknad av en lokal politisk- och administrativ arena. Befolkningens engagemang i Forum är idag lågt.
De lokala politiska organisationerna  har få aktiva medlemmar och ett fåtal representanter på den kommunala nivån.
Det pågår ett stort gränsöverskridande projekt med huvudmålsättningen att stabilisera och öka befolkningen i regionen. 
Det pågår ett stort utvecklingsprojekt tillsammans med Ragunda
det s k  Leaderprojektet. Vi har bygdemedel till förfogande. Det finns utvecklingshjälp i flera stora EU fonder Det finns ungdomar och vuxna som tror på framtiden.
Det finns en mängd organisationer som arbetar för glesbygdens utveckling.
Dessvärre har vi problem med att tillgodogöra oss de ekonomiska och mänskliga resurser som finns tillgängliga som stöd för lokal utveckling och hållbara bygder.
Vi saknar en gemensam, långsiktig och hållbar utvecklingsplan.
Att många är överens om långsiktiga mål och en plan för att nå dessa mål, ger ett kraftfullt verktyg att påverka utvecklingen.
Att arbeta med Frostvikenunika projekt och problem är ingen motsättning till Gränsprojektet utan ett komplement och en förstärkning av regionens utvecklingsansträngningar. 
Samarbetet med Norge kommer med nödvändighet att riva gamla politiska och administrativa strukturer och hitta nya och bättre möjligheter att möta framtiden.
Det är en bra tid för förändring.
Det är en bra tid för gemensamma lösningar på gemensamma problem.
Vad bör då en enkel plan en plan för hållbar utveckling och tillväxt innehålla ? Vi skulle kunna utgå från tre planeringsområden.
Hållbarhet och långsiktighet löper vertikalt genom alla tre områdena.

A Näringsliv och företagande
 - entreprenörskap – vad behövs?
 - jord, skog och vattenbruk – tillväxt ?
 - industri – förädling lokala råvaror ?
 - turism –  Inriktning – kvalitet eller kvantitet ?
 - service – vad saknas ?
 - ny teknik
 - hantverk

B Attraktiva miljöer
 - vård och omsorg – vad kan skötas av respektive land ?
 - skola  - hur vill vi ha framtidens skola ?
 - kultur och fritid – prioritet ungdomsverksamhet ?

C Infrastruktur och tillgänglighet
 - boende och inflyttning
 - lokal ekonomi
 - bredband och tele
 - vägar
 - kommunikationer
 - skoter
 - kommundelskontor

Diskussioner utifrån dessa områden torde ge ett brett och bra underlag för en gemensam plan för Frostviken och ett bidrag till kommunen, gränssamarbetet och hela regionens utveckling.

Forum Frostviken april 2010 / Pexo

Comments 31 664 Kommentarer »

Jorm- och Blåsjöbygderna

I den nordvästra delen av Frostviken, från Ankarvattnet över Blåsjön till Jorm, bor det c:a 200 personer. Vi är en levande bygd med affärer, skola, turistföretag, legotillverkning och jordbrukare. Ett slakteri är under uppförande. Under de senaste åren har allt fler ungdomar valt att bosätta sig, delta i samhällslivet och etablera sina verksamheter i området. Vi har två utvecklingsgrupper och ett rikt föreningsliv.

Tillsammans med Krokoms, Strömsunds, Lierne och Röyrviks kommuner är vi en del i det stora Regionsprojektet. Visionen i projektet är en ökad befolkning i hela gränsområdet. Projektet omsätter c:a 25 miljoner på tre år. Strömsunds och Ragunda kommun tillsammans med representanter för ideell och näringsdrivande sektor har bildat ett Leaderområde och en Lag grupp ( local action group ) med uppgift att hitta och stödja bra utvecklingsprojekt i regionen. Visionen i projektet är ett ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbart samhälle. Projektet omsätter c:a 24 miljoner på sex år. Dessutom finns en mängd andra organisationer och stödordningar för landsbygdens utveckling.

Läget är utmärkt men ändå inte

Strömsunds kommun vill lägga ner Jormvattnets skola samtidigt som skolgruppen inom Regionsprojektet diskuterar samordning och framtidens uthålliga skola. Det diskuteras också kring skolans roll som konkurrensmedel på den sociala marknaden. Förslaget till beslut verkar nästan desperat eller riktigt korkat och dessutom kritiskt för bygden. Vad bör göras? Besluta att avvakta nedläggning av Jorms skola medan Regionsprojektet arbetar. Behåll förskola och lågstadiet i Jormvattnet. Utred alla möjligheter till projektfinansiering för skapandet av en ny modell för skolverksamhet i samhällets ytterkanter. Bjud in föräldrar, blivande föräldrar, byalag, elever och andra aktörer med ansvar för skolutveckling till diskussioner. Vitalisera Regionsprojektets skolprojekt och samarbetet med skolan i norska Tunnsjön. Låt oss gemensamt hitta framtidens uthålliga glesbygdsskola.

Slutord

Vikten av geografisk närhet till dagis, förskola och lågstadium kan inte betonas tillräckligt – det är själva grundbulten för unga familjers val av bosättning. Försvinner skolan så försvinner också unga människors vilja att bo kvar och naturligtvis till inflyttning. Hur ska vi då bära oss åt för att utveckla vår glesbygd när samhället satsar stora pengar på landsbygdsutveckling men river grundläggande och
livsnödvändig infrastruktur. Detta är resursslöseri och synnerligen kontraproduktivt till våra utvecklingsansträngningar.

Per-Olof Melin, Jormvattnet

Comments 25 961 Kommentarer »

Kallelse till extra medlemsmöte i

Jormbygdens Utveckling Ek Förening

Tisdag 11 augusti kl 19.00 på Jormstugan

Dagordning

1 Mötet öppnas
2 Val av ordförande
3 Val av sekreterare
4 Val av två justerare
5 Mötets behöriga utlysande
6 Tilläggsval av en tredje styrelsesuppleant
7 Tilläggsval av en andra valberedare
8 Mötets avslutande

Comments 43 387 Kommentarer »

STORMÖTE ONSDAG 13 MAJ Kl 19.00 PÅ SAGA

På kommunstyrelsens arbetsutskott den 5 maj
stoppades byggnationen av den nya Levinsgården.
Med anledning av detta kallar vi till stormöte,
dels för att få reda på varför detta beslut togs
och för att diskutera hur vi ska agera inför
kommande kommunstyrelsemöte den 19 maj.
De politiska partierna i Strömsund förväntas delta.
Vi hoppas på massiv uppslutning

Forum Frostviken

Comments 36 815 Kommentarer »

Förslag om nedläggning av Jormvattnets skola i område

Frostviken from höstterminen 2009. I skolutredningen skola 2013 föreslog förvaltningen att eleverna vid Jormvattnets skola skulle flyttas till Frostviksskolan lå 2009/2010.

Detta avslogs av kommunfullmäktige.

Nu ser läget för Jormvattnets skola annorlunda ut än när beslutet togs.
Elevantalet lå 2009/2010 är endast fem elever.
Lars-Eric Bergman (m) föreslår följande:
Att Barn- kultur- och utbildningsnämndens au förslår barn- kultur- och utbildningsnämnden att besluta att flytta elever från Jormvattnets skola
till Frostviksskolan i Gäddede lå 2009/2010, samt att uppdra till förvaltningen att finna andra lösningar/lokaler för barnomsorgen i Jormvattnet.
Ärendet var uppe för diskussion på arbetsutskottet den 2 april 2009. Efter detta har en skrivelse inkommit från förälder i Jormvattnet. Bilaga
Beredning
Arbetsutskottet § 23/2009
Yrkande 1
Åse Ehnberg (fp) yrkar på bifall till förslaget att flytta elever från Jormvattnets skola till Frostviksskolan från och med läsåret 2009/2010.
Yrkande 2
Ingrid Nilsson (s) yrkar på avslag till förslaget att flytta elever från Jormvattnets skola till Frostviksskolan från och med läsåret 2009/2010
Barn-, kultur och utbildningsnämnden
2009-04-21 33
Justering (sign)
§ 72 forts
Omröstning
Omröstning begärs.
Följande omröstningsproposition fastställs.
Den som stödjer Ingrid Nilssons avslagsyrkande röstar ja. Den som stödjer Åse Ehnbergs yrkande röstar nej.
Vid omröstning avges 6 ja-röster och 4 nej-röster. 3 ledamöter avstår från att rösta. (se omröstningslista) Barn-, kultur- och utbildningsnämnden har
därmed beslutat i enlighet med Ingrid Nilssons avslagsyrkande.
Tilläggsyrkande
Lena Johansson (s) yrkar på följande tilläggsyrkande: Vi vill att förvaltningschefen får i uppdrag att se om det finns möjlighet att hitta lämpliga lokaler för förskoleverksamhet och skolverksamhet gällande F-6. Detta tillsammans med ekonomiska konsekvenser för lokalbyte skall återrapporteras till nämndsammanträdet den 9 juni.
Proposition
Ordförande ställer proposition på tilläggsyrkande och finner bifall till detta.
Barn-, kultur- och utbildningsnämndens beslut
1. Barn-, kultur- och utbildningsnämnden beslutar att avslå Lars-Eric Bergmans förslag.
2. Barn-, kultur- och utbildningsnämnden ger att förvaltningschefen får i uppdrag att se om det finns möjlighet att hitta lämpliga lokaler för förskoleverksamhet och skolverksamhet gällande F-6.
3. Detta tillsammans med ekonomiska konsekvenser för lokalbyte skall återrapporteras till nämndsammanträdet den 9 juni.
___

Comments 33 653 Kommentarer »

Syftet är att med stöd av lokal kunskap och lokalt engagemang uppnå målsättningar för utveckling av landsbygden.

Om du är verksam i ett Leaderområde kan du söka projektstöd via Leader. Leader är en samarbetsmetod som tagits fram i syfte att utveckla den lokala landsbygden inom EU. Inom varje län kan det finnas ett eller flera Leaderområden. I varje område finns ett Leaderkontor som styrs av lokala representanter från ideell, offentlig och privat sektor, en så kallad LAG-grupp (lokalutvecklings grupp inom Leader ). LAG-gruppen utformar en plan för hur det egna området ska utvecklas, en så kallad lokal strategi. LAG-gruppen väljer ut vilka projekt som ska få stöd utifrån den lokala strategin som gäller för området.

Vilka projekt kan du få stöd för inom Leader?
Om du är verksam inom ett Leaderområden kan du få stöd om ditt projekt leder till att förbättra förutsättningarna för någon av dessa mål:

* ökad konkurrenskraft inom jord- och skogsbruket
* förbättrad miljö på landsbygden
* förbättrad livskvalitet och främjad utveckling av landsbygdens ekonomi

Har du en idé som stämmer in på dessa punkter kan du kontakta ditt lokala Leaderkontor för att få reda på om din projektidé passar in på Leaderområdets lokala strategi. Adress och telefonnummer till ditt lokala Leaderkontor kan du få från länsstyrelsen eller från din kommun. Är du osäker på om du är verksam i ett Leaderområde kan du kontakta länsstyrelsen.

Hur ska du ansöka?
Innan du ansöker om projektstöd via Leader ska du kontakta Leaderkontoret för att diskutera din projektidé. Därefter ska du skicka in en ansökan till Leaderkontoret där LAG-gruppen tar ställning till din ansökan.

Läs mer om hur ansökan går till.

Från projektidé till utbetalning – så här går det till när ni söker via Leader
1. En förening eller liknande har en projektidé för ett lokalt projekt och tar kontakt med det lokala Leaderkontoret.
2. Ni ansöker om projektstöd hos det lokala Leaderkontoret.
3. Leaderkontoret handlägger och godkänner ansökan.
4. Länsstyrelsen fattar det formella beslutet och skickar ett beslut om stöd tiller .
5. Projektet genomförs.
6. Ni ansöker om utbetalning hos länsstyrelsen och redovisar kostnader samt projektets resultat.
7. Länsstyrelsen handlägger igen och beslutar om utbetalning. Om ni inom projektet har gjort en investering gör länsstyrelsen en besiktning före slututbetalning.
8. Ni får en eller flera utbetalning ar av stöd .
9. Jordbruksverket kontrollerar i vissa fall projektet .

Mer om Leader

Comments 24 249 Kommentarer »

Ett tjugotal personer träffades igår för att diskutera erfarenheter av årets skotersäsong
Ett enigt möte föreslog följande inför kommande vintrar
Höja kvaliten på ledernas preparering
Förbättra skyltningen i ledsystemet
Att marknadsföra lederna som enda transportvägar i byn och skogslandet och därmed undvika förstörelse av planteringar och intrång på fastigheter
Att minska hastigheterna i byn och skogslandet
Att kommunicera dessa inriktningar till alla fastboende, sportsugeägare och besökare
Att producera en broschyr om önskvärt förhållningssätt till skoteråkningen
Att så långt som möjligt undvika inskränkningar i den fria skoteråkningen

Till sist uttryckte mötet ett önskemål om bättre uppslutning kring de frivilliga ledkorten från sportstugeägarna

Comments 31 500 Kommentarer »

Det har varit många turer kring skolan i Jormvattnet. I september förra året tog kommunfullmäktige beslutet att Jormvattnets skola skulle få vara kvar. Men sedan väckte den borgerliga alliansen och ordförande i barn-, kultur- och utbildningsnämnden – Lars-Eric Bergman (m) – frågan om att lägga ner skolan i alla fall redan till hösten. Socialdemokraterna motsatte sig en nedläggning.

Under tisdagens möte i utbildningsnämnden togs beslutet att rädda kvar skolan ett år till. Det var på grund av att rättvis demokrati la ner sina röster som skolan blir kvar ett år till.

– Det var bra att det blev ett sådant beslut. Nu har vi ett år på oss för att kunna göra något bra av skolan och rädda den för framtiden. Nu hoppas vi på inflyttning av barnfamiljer, säger nämndledamoten Ingrid Nilsson (s), som själv kommer från Jormvattnet.

Hon köper inte argumentet att det är bättre för barn att gå i större skolor.

– Små barn får vara små i mindre skolor. I större skolor tvingas de att bli större, säger Ingrid Nilsson.
Saxat från ÖP 22 april

Comments 31 159 Kommentarer »